ایجاد گرداب با کمک باتری و آب نمک چگونه اتفاق می افتد ؟

  آیا کسی تا به حال ایجاد گرداب با کمک باتری و آب نمک را امتحان کرده است؟