باتری اتمیک از چه اجزایی تشکیل شده است و چه کاربردی دارد؟

باتری اتمیک در پی سناریوی پیشرفته فناوری آینده، که خواستار میلیون ها دستگاه با فرکانس رادیویی کم مصرف است. این دستگاه ها در محیط اطراف ما پراکنده هستند. حسگرهای موجود در کارخانه ها گرفته تا کاشت های پزشکی و دستگاه های هوشمند برای میدان های جنگ. به دلیل طول عمر کوتاه و غیرقابل پیش بینی …

باتری اتمیک از چه اجزایی تشکیل شده است و چه کاربردی دارد؟ ادامۀ مطلب »