باتری چیست ؟

باتری یا پیل الکتریکی (ولتاییک) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است . انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی با یک سری واکنش های شیمیایی درون باتری اتفاق می افتد . و انرژی پتانسیل الکتریکی در دو سر باتری یا همان قطب ها قابل دریافت می باشد . انرژی قابل دریافت در قطب‌های باتری به ازای یکای …

باتری چیست ؟ ادامۀ مطلب »