ظرفیت باتری چیست؟

مهمترین عاملی که باعث کیفیت یک باتری می شود؛ ظرفیت باتری می باشد. در واقع گنجایش باتری میزان شارژی است که در آن ذخیره می شود. واحد سنجش ظرفیت آن آمپر- ساعت بوده که بر اساس جرم فعال ماده تعیین می‌ شود. گنجایش باتری حداکثر میزان انرژی در نظر گرفته شده است که باتری می‌ …

ظرفیت باتری چیست؟ ادامۀ مطلب »